Aan- en verkoop

Indien u een brochure wilt ontvangen van een door Schiphorst Bemiddeling & Advies aangeboden pand of indien u meer informatie wenst of een afspraak voor bezichtiging wilt maken kunt u contact opnemen met ons kantoor, telefoon 0575-450814 of per email: info@schiphorst-baak.nl Voordat u in onderhandeling wilt gaan zijn er nog een aantal zaken van belang om te weten. Wij attenderen u op het volgende: 

 

Het pand bekijken

U hebt belangstelling voor een pand en wilt het kopen. U dient ook te letten op de omgeving, de buurt en de omliggende panden. Als kopende partij hebt u wettelijk onderzoeksplicht naar alle zaken die voor u belangrijk zijn en kunt u zich nimmer beroepen op onbekendheid met feiten die u zelf had kunnen waarnemen of die kenbaar waren uit de openbare registers. Vanzelfsprekend kunnen wij u doorverwijzen naar de desbetreffende instanties of deskundigen. De verkoper heeft informatieplicht en zal alle nuttige informatie verstrekken. Gegevens van het bestemmingsplan en kadastrale gegevens treft u aan in de brochure. 

Het uitbrengen van een bod

U kunt mondeling / telefonisch een bod uitbrengen. Informeer altijd vooraf of we nog “vrij” met de woning zijn. Indien u het bod uitbrengt per email of fax dient u zich nadien zelf te overtuigen dat wij het bod hebben waargenomen.

Wanneer bent u in onderhandeling?

Een bieder kan niet afdwingen dat hij in onderhandeling is. U bent pas in onderhandeling als de verkoper reageert op uw bod en een tegenbod doet. Ook de verkopende makelaar kan uitdrukkelijk aangeven dat hij met u in onderhandeling is. U bent niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen. Een onderhandeling hoeft niet tot een koop te leiden. Er mag tijdens de onderhandeling worden doorgegaan met bezichtigingen. Noem bij uw bieding altijd uw voorwaarden en de door u gewenste transportdatum. De verkoper houdt zich het recht voor om over te gaan tot een besloten biedsysteem wanneer er zich meerdere gegadigden melden voor het pand. De verkoper zal zich nadrukkelijk het recht voorbehouden het pand te gunnen aan de gegadigde van zijn keuze.

Het bieden van de vraagprijs

De Hoge Raad heeft bepaald dat het bieden van de vraagprijs wordt gezien als het uitbrengen van een bod. De verkoper kan het bod aanvaarden of via zijn makelaar een tegenbod laten doen. De verkoper kan ook beslissen zijn vraagprijs te verlagen of te verhogen.

De koop komt tot stand wanneer…

De verkoper en de koper het eens zijn over de voor hen belangrijke zaken zoals prijs, opleveringsdatum en ontbindende voorwaarden. Wanneer de koop is gesloten legt de verkopende makelaar de koop schriftelijk vast in een koopakte. Hierin zijn alle mondelinge afspraken en de boeteclausule in opgenomen. De gemaakte afspraken gelden pas wanneer de koopakte door beide partijen is ondertekend. Na ondertekening treedt voor de particuliere koper de wettelijke bedenktijd van drie dagen in werking. Binnen de wettelijke bedenktijd kan de koper alsnog afzien van de koop zonder opgaaf van reden. Na deze termijn zal de koopovereenkomst bindend zijn. Daarna kan een koopakte alleen nog worden ontbonden op basis van de ontbindende voorwaarden zoals bijvoorbeeld het niet rond krijgen van de financiering.

Notariële overdracht

Vlak voor de overdracht van de woning inspecteert u deze tezamen met de verkopende partij en de makelaar. Tijdens deze inspectieronde controleert u of de woning volgens afspraak wordt opgeleverd. Vervolgens gaat u met de verkoper naar de notaris voor het tekenen van de transportakte. De sleutels van het huis worden overhandigd en de overname is daarmee een feit.